teaterduo

Jubileumside…

8 oktober 1994  - 8 oktober 2019

25 jier Klún & Knoffelhakke

Dik ynoarder - In oanrieder - It wie super!

Klún & Knoffelhakke 

komme op 28 maart 2020 mei in spektakulêre jubileumsjo!

1994 - 1999

2007 - 2009

1996 - 1999

2010 - 2013

2001 - 2003

2013 - 2016

2003 - 2006

2017 - 

‍Op ‍8 ‍oktober ‍1994 ‍stiene ‍wy ‍as ‍Klún ‍& ‍Knoffelhakke ‍foar ‍it ‍earst ‍op’e ‍planken ‍yn ‍doarpshûs ‍d’Ald ‍Skoalle ‍yn ‍Hantum, ‍dat ‍is ‍25 ‍jier ‍lyn! ‍


‍Op ‍dizze ‍side ‍hâlde ‍wy ‍jimme ‍op’e ‍hichte ‍fan ‍ús ‍jubileumjier. ‍Mei ‍ferhalen ‍foto’s ‍en ‍filmkes ‍fan ‍froeger…


‍Noch ‍wichtiger ‍is ‍dat ‍Klún ‍& ‍Knoffelhakke ‍begjin ‍2020foar ‍ien ‍kear ‍mei ‍in ‍spektakulêre ‍jubileumshow ‍komme, ‍wêryn ‍op ‍in ‍ynteraktive ‍wize ‍alderhande ‍sketskes ‍fan ‍de ‍ôfrûne ‍25 ‍jier ‍op’e ‍planken ‍brocht ‍wurde… ‍

‍Hoe ‍en ‍wat, ‍dat ‍meitsje ‍wy ‍sa ‍gau ‍mooglik ‍hjir ‍bekend…


‍Yn ‍it ‍earstoan ‍wiene ‍wy ‍fan ‍doel ‍om ‍op ‍5 ‍oktober ‍2019 ‍mei ‍wat ‍spesjaals ‍te ‍kommen. ‍Mar ‍dat ‍stelle ‍wy ‍dus ‍út. ‍Op ‍5 ‍oktober ‍2019 ‍sette ‍wy ‍ús ‍jubileumjier ‍útein ‍mei ‍in ‍besletten ‍feestje…

Promoasjefoto foar Alve stêden en ien doarpke…

Optreden yn Makkum april 1999

Optreden yn Makkum april 1999

Sels meidwaan oan Alve stêden en ien doarpke…

By ús toanielman op terras

Promoasjefoto foar programma 2

Programma 2: Wat?… it WAAD!

Programma 3: Kommersjeel!

In moai stikje - promoasjefoto - 1

In moai stikje - promoasjefoto - 2

1994 - 1999

1996 - 1999

2001 - 2003

2003 - 2006

2007 - 2009

2010 - 2013

2013 - 2016

vlnr: Kees - ús trou-amtner - Froukje

Boekingen en ynformaasje: ynfo@klun-knoffelhakke.nl - (0519) 571810

teaterduo

Website makke troch: www.vanderhei.de - 2019 - Privacy