teaterduo

Jubileumside…

8 oktober 1994  - 8 oktober 2019

Dik ynoarder - In oanrieder - It wie super!

25 jier Klún & Knoffelhakke


Us jubileumshow is canceld. Prikke earst ek net in nije datum…

1994 - 1999

1996 - 1999

2010 - 2013

2013 - 2016

2001 - 2003

2003 - 2006

2017 - 2023

1994 - 1999

1996 - 1999

2001 - 2003

2003 - 2006

2007 - 2009

2010 - 2013

2013 - 2016

Yn 1994 binne Broer Douma en Hendrik van der Heide, doe beide út Hantum, mei teaterduo Klún & Knoffelhakke begûn. Fiif optredens bûten harren eigen doarp wie doe it doel. Mar dat is folslein út de hân rûn! No, 25 jier letter en sa’n 1000 optredens rûnom yn Fryslân fierder, is it duo noch hieltyd aktyf. 


De spesjale jubileumshow dy’t wy makke hiene fanwegen 25 jier Klún & Knoffelhakke foel krekt yn de koronaperiode. Spitich, mar wy moasten dizze show ‘cancelje’.
Wa wit aanst by 30 jier!

Op dizze side in oersjoch fan 25 jier Klún & Knoffelhakke! Yn ús jubileumliet sjonge wy it sa: 


25 jier op 'e planken

25 jier oan 'e gong

Noch hieltyd fanatyk

En soms in bytsje bryk

mar tegearre wol hiel unyk!
Wurklist fan de doarpsrevu - 1994

Promoasjefoto foar Alve stêden en ien doarpke…

Optreden yn Makkum april 1999

Optreden yn Makkum april 1999

Sels meidwaan oan Alve stêden en ien doarpke…

By ús toanielman op terras

Promoasjefoto foar programma 2

Programma 2: Wat?… it WAAD!

Programma 3: Kommersjeel!

In moai stikje - promoasjefoto - 1

In moai stikje - promoasjefoto - 2

In moai stikje!

In moai stikje!

It is de boer allikefolle!

Programma 5: It is de boer allikefolle…

Programma 6: ’t Is feest!

Programma 6: ’t Is feest!

De technyk: Harry en Herman

Makke op de reüny yn Ternaard

Programma 7: Hé Buorman!

2007 - 2009

vlnr: Kees - ús trou-amtner - Froukje

teaterduo

Boekingen en ynformaasje: ynfo@klun-knoffelhakke.nl - (06) 22893066

Website makke troch: www.vanderhei.de - 2024 - Privacy