Foar in noflike jûn!

Foto: Jilmer Postma

Dik ynoarder - In oanrieder - It wie super!

‘Het is een prachtig stel, wat een humor als je niet bent geweest heb je echt wat gemist…’

Ynformaasje

Klún & Knoffelhakke binne dwaande mei harren 9-de sjo!

1994 - 1999

1996 - 1999

2001 - 2003

2003 - 2006

2007 - 2009

2010 - 2013

2013 - 2016

2017 - 2022

2023 - 

De programma’s…


De programma's fan Klún en Knoffelhakke út Hantum litte harren it bêste omskriuwe as typkesteater, wêryn it publyk ek net fergetten wurdt. 


Klún en Knoffelhakke besykje der in sjo fol mei nuvere typkes en frjemde foarfallen fan te meitsjen. Al dy frjemde fûgels ha op ien of oare wize te krijen mei in nuveraardich ferhaal, in reade tried, dy't Klún & Knoffelhakke altyd yn harren foarstelling besykje te stopjen.


It duo hat eins mar ien doel: 

De minsken in noflike jûn besoargje!

Tsjonge, wat is der wat feroare yn de ôfrûne 25 jier. Fansels, wy binne wat kealer, grauwer en âlder wurden, mar dêr ha wy it yn ús foarige programma al oer hân…


Wy bedoele eins typkes en útspraken dy’t jo oan ‘e oarder bringe kinne op it toaniel. Roke bygelyks, dat kin net mear en alhiel net op it poadium. En kinne wy alles noch wol sizze en spylje? Wy libje yn in cancel-kultuer. Wat is it Fryske wurd eins? Ofsizze? Ofsiskultuer?


Hawar, wy sille der yn ús nije show achter besykje te kommen. Gean mar mei ús mei en gean der mar is even foar sitten. En miskien heare wy dan nei ôfrin fan jimme, tsja mannen: Dit kin net mear…


(En de reade tried is dit kear in reade knop…)


It praat giet as soene Klún & Knoffelhakke ophâlden wêze. Mar dat is perfoast NET wier! Jimme kinne ús gewoan boeke!

De mooglikheden…


Klún & Knoffelhakke spylje harren jûnsfoljende programma ‘Dit kin net mear’ fan krapoan 2 x 45 minuten mei 1x skoft. Wy komme dan mei 4 man ynklusyf dekor, lûd en ljocht. Allinne mar op jûntiid.


Boppedat…


Spylje Klún & Knoffelhakke ek oanpaste programma’s faaks ûnder de namme ‘Poekerje’. De lingte fan dit programma is yn oerlis. Tige geskikt foar middeis en/of even der by… 

Wy komme dan mei syn 2-en en meitsje dan (as it nedich is) graach gebrûk fan de oanwêzige lûds- en ljochtynstallaasje.

Us technyk…


Harry Greydanus fersoarget sûnt it fjirde programma de technyk by ús jûnsfoljende sjo’s. Gerard Douma is sûnt ús achtste show oan ús team tafoege.. En Eelke Jansma docht sûnt 2023 ek mei!


As echte lûds- en ljocht hobbyïsten binne dizze mannen achter de knoppen hielendal yn harren elemint.

Foto dekôr: Marit Anker

spilers: 

Broer Douma & Hendrik van der Heide

teaterduo

Boekingen en ynformaasje: ynfo@klun-knoffelhakke.nl - (06) 22893066

Spyllist

Wêr binne (wiene) Klún & Knoffelhakke te sjen…?

2023

27 jannewaris

23 maart

25 maart

15 april

20 april

21 april

27 maaie

10 juny

30 septimber

14 oktober

26 oktober

28 oktober

3 novimber

4 novimber

10 novimber

17 novimber

18 novimber

25 novimber

15 desimber

23 desimber


2024

6 jannewaris

20 jannewaris

27 jannewaris

6 april

15 maaie

23 maaie

24 maaie

20 juny

22 juny

5 septimber

28 septimber

12 oktober

29 novimber

20:00 oere

20:00 oere

20:oo oere

20:00 oere

20:00 oere

15:00 oere

20:00 oere

20:00 oere

16:00 oere

20:00 oere

20:00 oere

20:00 oere

20:00 oere

20:00 oere

20:00 oere

20:00 oere

20:15 oere

20:00 oere

20:00 oere

15:30 oere20:00 oere

20:00 oere

20:00 oere

14:00 oere

14:00 oere

14:30 oere

20:00 oere

14:00 oere

14:00 oere

14:00 oere

20:00 oere

20:00 oere

20:00 oereBurgum (besletten)

Bûtenpost (besletten)

de Westereen (besletten)
Boerum
(try-out)

Burgum (foar leden ’t Nut)

Surhústerfean (besletten)

Dronryp (Lokaasje Theater)

Skalsum (doarpsfeest)

Ouwe Syl (besletten)

Folsgeare

Surhústerfean (besletten)

Koatstertille

Joure (besletten)

Hommerts/Jutryp

Oerterp (besletten)

Dokkum (besletten)

Dokkum (premjêre)

de Harkema (besletten)

Haulerwyk (besletten)

Aldwâld (besletten)Feanwâlden (besletten)

Sigerswâld

Damwâld (kaarten)

Kollum (kaarten)

Lippenhuzen (besletten)

Stynsgea (doarpsfeest)

Oerterp (besletten)

Sint Jânsgea (doarpsfeest)

Jistrum (doarpsfeest)

Nijbeets (doarpsfeest)

Tytsjerk (kaarten)

Twizelerheide (besletten)

Burgum (foar leden fan it FNV)
Bywurke: 27-05-2024

Media

De multimediapeal út It is de boer allikefolle….

Gean foar filmkes nei ús YouTube kanaal!

Fan ús CD ‘In bealchfol wurk…’  (útferkocht)

Publikaasjemateriaal


De poster fan Dit kin net mear!

Poster A3-PDF
Poster A4-PDF


Foto’ s om te brûken:

Makke troch Jitske Monsma

Foto 1

Foto 2


Foar programmaboekjes ensfh.

Tekst

Logo’s

Bestel de DVD…


Fan ús propgramma Hé buorman!

Stjoer in e-mail nei:  ynfo@klun-knoffelhakke.nl

Joop & Joop út ’t is FEEST!

Reaksjes

Resinsje Hé buorman!

Ut de âlde doaze…

Resinsje Dikke maten

Ut de Ljouwerter krante…

En jimme kinne ek noch even troch  even troch ús gasteboek blêderje…

Us gasteboek is net mear aktyf, alles giet fia Facebook as soksawat…

Oant 2016 ha wy al hiel wat reaksjes sammele yn sa’n boek…

Klik hjir om dizze reaksjes te lêzen.

Samar wat willekeurige reaksjes op Dit kin net mear! fan Facebook:

Het was een geweldig stuk cabaret. Veel gelachen…

Wij hebben genoten van jullie spel grote klasse…

Zeer geslaagd. Ontzettend genoten!

Was weer gezellig en super optreden wij hebben genoten jongens!

It wie geweldich. Práchtjûn hân!!

Wat wie ’t moai wat ha we laaaaaaaake, siet saaaa moai ynelkoar,

seach er ek saaaaaaa moai út! 😂 Máchtich!

Wy ha in gesellige jûn hân mei Klún en Knoffelhakke. Prachtich optreden en moai sjongen fan har. 

De minsken yn de seal diene ek mei! Wy ha genoaten!

Wy hawwe wer ontsettend genoten fan de foarstelling, de typekes, de humor en de loempia. Ha..!

Was weer mooi…


Kontakt / Boekingen

teaterduo

Boekingen en ynformaasje: ynfo@klun-knoffelhakke.nl - (06) 22893066

Website makke troch: www.vanderhei.de - 2024 - Privacy