Foar in noflike jûn!

8 oktober 1994  - 8 oktober 2019

UPDATE - Jubileumshow & optredens


Sûnt maart 2020 trede wy net mear op. Alles is stillein. Ek de spesjale jubileumshow fan 28 maart moast ferset wurde. Dat is soe dan mar op 19 septimber 2020 heve!


Mar…


Corona hâldt ús yn ‘e besnijing en it like ús goed om ek 19 septimber ôf te lassen. Spitich…


Dochs wy ha alwer in nije datum pland! 

Wy geane no foar 17 april 2021! 

Bestel hjir kaartsjes.


Theater Sense nimt kontakt op mei minsken dy’t al kaarten foar 20 maart en/of 19 septimber besteld hiene. 


En ek sjo nûmer 9 stiet al yn de stegers…


Wy komme werom!Dik ynoarder - In oanrieder - It wie super!

‘Het is een prachtig stel, wat een humor als je niet bent geweest heb je echt wat gemist…’

Ynformaasje

Klún & Knoffelhakke binne dwaande mei harren 8-ste sjo!

1994 - 1999

1996 - 1999

2001 - 2003

2003 - 2006

2007 - 2009

2010 - 2013

2013 - 2016

2017 - 

As jo fanôf 1994 tegearre op ‘e planken steane, dan kin it hast net oars as jo binne dikke maten wurden.

Mar… Hoe moatte wy dat lêze? Wat bedoelt it duo mei dikke? Sille wy dat dan mar oan de taskôgers oerlitte?


It programma lit him it bêste omskriuwe as typkesteater, wêryn it publyk net fergetten wurdt. En dochs is der in reade tried, mar besykje dy tusken alle wille troch mar ris te finen…


Dikke Maten is de 8-ste show fan it Hantumer teaterduo.


Dikke Maten gie op 16 septimber 2017 yn premiêre yn in fol teater Sense yn Dokkum.

Lês hjir de resinsje

De programma’s…


De programma's fan Klún en Knoffelhakke út Hantum litte harren it bêste omskriuwe as typkesteater, wêryn it publyk ek net fergetten wurdt. 


Klún en Knoffelhakke besykje der in sjo fol mei nuvere typkes en frjemde foarfallen fan te meitsjen. Al dy frjemde fûgels ha op ien of oare wize te krijen mei in nuveraardich ferhaal, in reade tried, dy't Klún & Knoffelhakke altyd yn harren foarstelling besykje te stopjen.


It duo hat eins mar ien doel: 

De minsken in noflike jûn besoargje!

De mooglikheden…


Klún & Knoffelhakke spylje harren jûnsfoljende programma ‘Dikke maten’ fan krapoan 2 oeren mei 1x skoft. Wy komme dan mei 4 man ynklusyf dekor, lûd en ljocht. Allinne mar op jûntiid.


Boppadat…


Spylje Klún & Knoffelhakke ek oanpaste programma’s ûnder de namme ‘Poekerje’. De lingte fan dit programma is yn oerlis. Tige geskikt foar middeis en/of even der by… 

Wy komme dan mei syn 2-en. Nimme dan wol ús eigen lûd mei…

Us technyk…


Harry Greydanus fersoarget sûnt it fjirde programma de technyk by ús jûnsfoljende sjo’s. Gerard Douma is sûnt ús achtste show oan ús team tafoege..


As echte lûds- en ljocht hobbyïsten binne dizze mannen achter de knoppen hielendal yn harren elemint.

Dekorûntwerp: Marieke Hekstra

spilers: 

Broer Douma & Hendrik van der Heide

teaterduo

Boekingen en ynformaasje: ynfo@klun-knoffelhakke.nl - (0519) 571810

Spyllist

Wêr is (wie) Dikke maten te sjen…?

2021

27 febrewaris

12 maart

17 april

Yn 2020 binne eins al ús optredens komme te ferfallen yn ferbân mei de koronakrisys.

Lokkich begjinne wy foar 2021 al wer foarsichtich te plannen. Mar it is fansels noch mei in slach om de earm…

20:00 oere

20:00 oere

20:15 oere

Sondel

Ternaard

Dokkum - jubileumshow


Bywurke: 10-10-2020

Media

De multimediapeal út It is de boer allikefolle….

Gean foar filmkes nei ús YouTube kanaal!

Joop & Joop út ’t is FEEST!

Reaksjes

Fan ús CD ‘In bealchfol wurk…’  (útferkocht)

Publikaasjemateriaal


De poster fan Dikke maten:

Poster-PDF

Poster-JPG


Foto’ s om te brûken:

Makke troch Jitske Monsma

Foto 1

Foto 2


Foar programmaboekjes ensfh.

Tekst 1

Tekst 2

Bestel de DVD…


Fan ús propgramma Hé buorman!

Gean nei de spesjale bestelside

Resinsje Hé buorman!

Ut de âlde doaze…

Resinsje Dikke maten

En jimme kinne ek noch even troch  even troch ús gasteboek blêderje…

Gasteboeken fine wy hast net mear op ynternet, alles giet fia Facebook,

mar troch al dy jierren hinne ha wy al hiel wat reaksjes sammele yn ús boek…

Klik hjir om ús gastenboek te lêzen.

Hjir samar wat willekeurige reaksjes fan Facebook:

Nee jullie waren geweldig fantastische avond gehad bedankt!!!!

Nog even bijkomen van een prachtige avond met Klún & knoffelhakke…

Hie jimme nog nea meimakke, mar t wie hartstikke moai…

Jaah geweldig…

Hun nieuwste theatershow bestaat uit een gezellige afwisseling van dolkomische scènes.

Weer een prachtige avond gehad. En wat hebben ze weer een mooie show neergezet.

Mei harren program Dikke maten soargjen hja foar in hiele bult wille by it publyk. Winterjûnenocht sa’t dat yn de bêste tradysje bedoeld is…

We ha een hiele mooie gesellige joun hawn. Wat hearlyk om es even lekker te laitsjen. Goed dien mannen!!Kontakt / Boekingen

teaterduo

Boekingen en ynformaasje: ynfo@klun-knoffelhakke.nl - (0519) 571810

Website makke troch: www.vanderhei.de - 2020 - Privacy