Foar in noflike jûn!

Foto: Jilmer Postma

Kaarten: www.sensedokkum.nl as fia de mail ynfo@klun-knoffelhakke.nl

Dit kin net Mear! is de lêste grutte show dy’t Klún & Knoffelhakke spylje sille. Krekt salang oan’t der fraach nei is. Dus: boeke!

Dik ynoarder - In oanrieder - It wie super!

‘Het is een prachtig stel, wat een humor als je niet bent geweest heb je echt wat gemist…’

Ynformaasje

Klún & Knoffelhakke binne dwaande mei harren 9-de sjo!

1994 - 1999

1996 - 1999

2001 - 2003

2003 - 2006

2007 - 2009

2010 - 2013

2013 - 2016

2017 - 2022

2023 -

De programma’s…


De programma's fan Klún en Knoffelhakke út Hantum litte harren it bêste omskriuwe as typkesteater, wêryn it publyk ek net fergetten wurdt.


Klún en Knoffelhakke besykje der in sjo fol mei nuvere typkes en frjemde foarfallen fan te meitsjen. Al dy frjemde fûgels ha op ien of oare wize te krijen mei in nuveraardich ferhaal, in reade tried, dy't Klún & Knoffelhakke altyd yn harren foarstelling besykje te stopjen.


It duo hat eins mar ien doel:

De minsken in noflike jûn besoargje!

Tsjonge, wat is der wat feroare yn de ôfrûne 25 jier. Fansels, wy binne wat kealer, grauwer en âlder wurden, mar dêr ha wy it yn ús foarige programma al oer hân…


Wy bedoele eins typkes en útspraken dy’t jo oan ‘e oarder bringe kinne op it toaniel. Roke bygelyks, dat kin net mear en alhiel net op it poadium. En kinne wy alles noch wol sizze en spylje? Wy libje yn in cancel-kultuer. Wat is it Fryske wurd eins? Ofsizze? Ofsiskultuer?


Hawar, wy sille der yn ús nije show achter besykje te kommen. Gean mar mei ús mei en gean der mar is even foar sitten. En miskien heare wy dan nei ôfrin fan jimme, tsja mannen: Dit kin net mear…


(En de trochstreekte wurden lizze te gefoelich, dy kinne net mear! En de reade tried is dit kear in reade knop…)

De mooglikheden…


Klún & Knoffelhakke spylje harren jûnsfoljende programma ‘Dit kin net mear’ fan krapoan 2 x 45 minuten mei 1x skoft. Wy komme dan mei 4 man ynklusyf dekor, lûd en ljocht. Allinne mar op jûntiid.


Boppedat…


Spylje Klún & Knoffelhakke ek oanpaste programma’s faaks ûnder de namme ‘Poekerje’. De lingte fan dit programma is yn oerlis. Tige geskikt foar middeis en/of even der by…

Wy komme dan mei syn 2-en en meitsje dan (as it nedich is) graach gebrûk fan de oanwêzige lûds- en ljochtynstallaasje.

Us technyk…


Harry Greydanus fersoarget sûnt it fjirde programma de technyk by ús jûnsfoljende sjo’s. Gerard Douma is sûnt ús achtste show oan ús team tafoege..


As echte lûds- en ljocht hobbyïsten binne dizze mannen achter de knoppen hielendal yn harren elemint.

Dekorûntwerp: Marieke Hekstra

spilers:

Broer Douma & Hendrik van der Heide

teaterduo

Boekingen en ynformaasje: ynfo@klun-knoffelhakke.nl - (06) 22893066

Spyllist

Wêr binne (wiene) Klún & Knoffelhakke te sjen…?

2023

27 jannewaris

23 maart

25 maart

15 april

20 april

21 april

27 maaie

10 juny

30 septimber

14 oktober

26 oktober

28 oktober

3 novimber

4 novimber

10 novimber

17 novimber

18 novimber

25 novimber


2024

27 jannewaris

16 maart

22 juny

12 oktober

20:00 oere

20:00 oere

20:oo oere

20:00 oere

20:00 oere

15:00 oere

20:00 oere

20:00 oere

16:00 oere

20:00 oere

20:00 oere

20:00 oere

20:00 oere

20:00 oere

20:00 oere

20:00 oere

20:15 oere

20:00 oere20:00 oere

14:00 0ere

14:00 oere

20:00 oereBurgum (besletten)

Bûtenpost (besletten)

de Westereen (besletten)
Boerum
(try-out)

Burgum (foar leden ’t Nut)

Surhústerfean (besletten)

Dronryp (Lokaasje Theater)

Skalsum (doarpsfeest)

Ouwe Syl (besletten)

Folsgeare

Surhústerfean (besletten)

Koatstertille

Joure (besletten)

Hommerts/Jutryp

Oerterp (besletten)

Dokkum (besletten)

Dokkum (premiêre)

de Harkema (besletten)Damwâld (iepenbier)

Kollum (útsteld!)

Jistrum (doarpsfeest)

Twizelerheide (besletten)

Bywurke: 22-09-2023

Media

De multimediapeal út It is de boer allikefolle….

Gean foar filmkes nei ús YouTube kanaal!

Fan ús CD ‘In bealchfol wurk…’  (útferkocht)

Publikaasjemateriaal


De poster fan Dit kin net mear!

Poster A3-PDF
Poster A4-PDF


Foto’ s om te brûken:

Makke troch Jitske Monsma

Foto 1

Foto 2


Foar programmaboekjes ensfh.

Tekst

Logo’s

Bestel de DVD…


Fan ús propgramma Hé buorman!

Gean nei de spesjale bestelside

Joop & Joop út ’t is FEEST!

Reaksjes

Resinsje Hé buorman!

Ut de âlde doaze…

Resinsje Dikke maten

Ut de Ljouwerter krante…

En jimme kinne ek noch even troch  even troch ús gasteboek blêderje…

Gasteboeken fine wy hast net mear op ynternet, alles giet fia Facebook,

mar troch al dy jierren hinne ha wy al hiel wat reaksjes sammele yn ús boek…

Klik hjir om ús gastenboek te lêzen.

Hjir samar wat willekeurige reaksjes fan Facebook:

Nee jullie waren geweldig fantastische avond gehad bedankt!!!!

Nog even bijkomen van een prachtige avond met Klún & knoffelhakke…

Hie jimme nog nea meimakke, mar ’t wie hartstikke moai…

Jaah geweldig…

Hun nieuwste theatershow bestaat uit een gezellige afwisseling van dolkomische scènes.

Weer een prachtige avond gehad. En wat hebben ze weer een mooie show neergezet.

Mei harren program Dikke maten soargjen hja foar in hiele bult wille by it publyk. Winterjûnenocht sa’t dat yn de bêste tradysje bedoeld is…

We ha een hiele mooie gesellige joun hawn. Wat hearlyk om es even lekker te laitsjen. Goed dien mannen!!Kontakt / Boekingen

teaterduo

Boekingen en ynformaasje: ynfo@klun-knoffelhakke.nl - (06) 22893066

Website makke troch: www.vanderhei.de - 2023 - Privacy