De DVD Hé buorman kinne jimme no ek fia ús webside bestelle! Sjoch HJIR foar mear ynformaasje om de DVD te bestellen…
Dik? Wat is dik…? teaterduo Klún & Knoffelhakke - Foar in noflike jûn!
© Makke troch www.vanderhei.de - 2017
It nije programma Dikke Maten premiêre  16 september 2017 Teater Sense Dokkum Klún & Knoffelhakke
Bestel no kaarten foar de premiêre fan Dikke Maten op 16 septimber o.s.  Klik op it winkelweintsje!
teaterduo
Klún & Knoffelhakke Foar boekingen: 0519-571810 ynfo@klun-knoffelhakke.nl
As jo fanôf 1994 tegearre op ‘e planken steane, dan kin it hast net oars as jo binne dikke maten wurden. Mar… Hoe moatte wy dat lêze? Wat bedoelt it duo mei dikke? Sille wy dat dan mar oan de taskôgers oerlitte?