De DVD Hé buorman kinne jimme no ek fia ús webside bestelle! Sjoch HJIR foar mear ynformaasje om de DVD te bestellen…
Dik? Wat is dik…? teaterduo Klún & Knoffelhakke - Foar in noflike jûn!
© Makke troch www.vanderhei.de - 2018
It nijste programma Dikke Maten ‘Dik ynoarder..!’ (NDC 19-9-2017) Klún & Knoffelhakke
Dikke Maten wurdt goed ûnfongen en wurdt ek alwer rûnom spile… Sjoch op ús spyllist om der ek by te wêzen!
teaterduo
Klún & Knoffelhakke Foar boekingen: 0519-571810 ynfo@klun-knoffelhakke.nl
As jo fanôf 1994 tegearre op ‘e planken steane, dan kin it hast net oars as jo binne dikke maten wurden. Mar… Hoe moatte wy dat lêze? Wat bedoelt it duo mei dikke? Sille wy dat dan mar oan de taskôgers oerlitte?