De DVD Hé buorman kinne jimme no ek fia ús webside bestelle! Sjoch HJIR foar mear ynformaasje om de DVD te bestellen…
Dik? Wat is dik…? teaterduo Klún & Knoffelhakke - Foar in noflike jûn!
© Makke troch www.vanderhei.de - 2018
It nije programma Dikke Maten 20 july yn Lollum  Klún & Knoffelhakke
De premiêre fan Dikke Maten wie op 16 septimber 2017. Sjoch op ús spyllist om der ek by te wêzen.
teaterduo
Klún & Knoffelhakke Foar boekingen: 0519-571810 ynfo@klun-knoffelhakke.nl
As jo fanôf 1994 tegearre op ‘e planken steane, dan kin it hast net oars as jo binne dikke maten wurden. Mar… Hoe moatte wy dat lêze? Wat bedoelt it duo mei dikke? Sille wy dat dan mar oan de taskôgers oerlitte?